divisare

Bahadır Kul Architects

 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · West City Bus Terminal
  West City Bus Terminal
  Kayseri - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · BK House
  BK House
  Kayseri - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · Mersin Stadium
  Mersin Stadium
  Mersin - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · Nevşehir Bus Terminal
  Nevşehir Bus Terminal
  Nevşehir - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
 • Bahadır Kul Architects · Antalya Aquarium
  Antalya Aquarium
  Antalya - Turkey
 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · Konya Stadium
  Konya Stadium
  Konya - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
 • Bahadır Kul Architects, Ket Kolektif · Skating Rink in Kayseri
  Skating Rink in Kayseri
  Kayseri - Turkey
  Photo by Ket Kolektif
×