Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico pl Kielce, Poland

Expansion of the Regional Hospital in Kielce Free!

Assignments - Design Bids
Published on May 19, 2013
Deadline July 02, 2013
Description in original language
EZ/ZP/44/13 : Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały: Oddział Chorób Dziecięcych Kardiologiczno – Nefrologiczno – Pulmonologiczno -Alergologiczny, Oddział Chirurgii, Urolog

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały: Oddział Chorób Dziecięcych Kardiologiczno – Nefrologiczno – Pulmonologiczno – Alergologiczny, Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru wraz z salami operacyjnymi i innymi usługami związanymi z ochroną zdrowia i niezbędną infrastrukturą w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rodzaj procedury Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. cena. Waga 80 2. koncepcja. Waga 20

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2.7.2013 – 09:30

Temp_bottomhead