Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Concorsi - Partecipazione aperta sl Ljubljana, Slovenia

A monument to the victims of all wars. Ljubljana Free!

Competitions - Open Competition
Published on May 18, 2013
Deadline September 12, 2013
Description in original language
Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za spomenik žrtvam vseh vojn.

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj.

Informacije o določeni stroki Udeležba je omejena na določeno stroko: da Med avtorji v posamezni ekipi je obvezna udeležba vsaj enega pooblaščenega arhitekta (univ.dipl.inž.arh.) ali pooblaščenega krajinskega arhitekta (univ.dipl.inž.kraj.arh.) vpisanega v imenik pooblaščenih projektantov, ki ga vodi ZAPS. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen tudi v primeru pogojnega sklepa o vpisu v imenik.

Vrsta natečaja Odprti postopek

Merila za ocenjevanje projektov: Urbanistična zasnova Umestitev v prostor — umestitev v prostor — navezava posegov na obodni prostor — upoštevanje naravnih in ustvarjenih danosti prostora — skladnost zasnove s prostorskimi akti Arhitekturna zasnova Funkcionalna zasnova — izpolnjevanje programa in upoštevanje potreb uporabnikov — razmerje novega trga s spomenikom do obstoječih objektov in do širšega grajenega prostora Oblikovanje — jasnost, skladnost, ustreznost in izvirnost oblikovne zasnove — oblikovanje spomenika ter zunanjih površin in urbane opreme Ekonomičnost — racionalnost prostorske zasnove — primernost zasnove glede na vzdrževanje in trajnost — primeren izbor gradiv in obdelav glede na skupno vrednost investicije in stroške vzdrževanja

Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 12.9.2013

1. Nagrada 13 200 EUR  2. Nagrada 10 400 EUR  3. Nagrada 8 000 EUR  3 priznanja po 2 800 EUR Zneski so v bruto bruto vrednostih.

Imena izbranih članov žirije 1. Predsednik ocenjevalne komisije imenovan s strani ZAPS: Aleksander S. Ostan, univ.dipl.inž.arh. 2. Namestnik predsednika ocenjevalne komisije imenovan s strani naročnika: Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh. 3. Član imenovan s strani naročnika: red.prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh 4. Član imenovan s strani naročnika: Mirsad BEGIĆ, akademski kipar 5. Član imenovan s strani ZAPS: dr. Martina Vovk, umetn.zgod. 6. Namestnik članov naročnika: red.prof. Meta HOČEVAR, univ.dipl.inž.arh., 7. Namestnik članov ZAPS: Mojca Gregorski, univ.dipl.inž.arh. 8. Poročevalec: Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh. 9. Skrbnica natečaja:mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.

Into-the-wild