Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Concorsi - Partecipazione aperta cz České Budějovice, Czech Republic

Airmen Memorial 1939 -1945. České Budějovice Free!

Competitions - Open Competition
Published on November 14, 2012
Deadline January 18, 2013
Description in original language
Památník letcům 1939 -1945 České Budějovice.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945 (dále jen Památník letcům), který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Místo budoucí stavby se nachází v relativně samostatné části veřejné zeleně mezi hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a parkovištěm před poštou.

Kritéria pro výběr účastníků: e)splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření); f) jsou buď autorizovanými architekty v oborech umožňujících vypracovávat projektovou dokumentaci staveb podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož jsou občany nebo v nichž mají své sídlo, nebo sice jako členové autorského kolektivu nesplňují podmínku podle předchozí věty, nicméně tuto podmínku splňuje alespoň jeden člen tohoto kolektivu.

Informace o vyhrazení určité profesi Účast je vyhrazena určité profesi: ano Jsou autorizovanými architekty v oborech umožňujících vypracovávat projektovou dokumentaci staveb podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., kompletní znění je součástí soutěžních podmínek.

Druh veřejné soutěže Otevřené

Kritéria pro hodnocení návrhů: Kritéria, hodnocení se stanovují dle pořadí významnosti následně: a) celková výtvarná, urbanistická a architektonická kvalita návrhu, b) komplexnost a úplnost řešení, c) kvalita materiálového a technologického řešení d) náklady na realizaci.

Lhůta pro doručení návrhů nebo žádostí o účast Datum: 18.1.2013 – 14:00

1. cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: Šedesáttisíc Korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši 40 000 CZK (slovy: Čtyřicettisíc Korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši 30 000 CZK (slovy: Třicettisíc Korun českých).

Into-the-wild